سامانه دانش گستر بركت به منظور ايجاد بانك اطلاعاتي مركزي براي دسترسي و هم افزايي فعاليت هاي علمي و پژوهشي در حوزه علوم انساني، اقدام به راه اندازي اين حوزه نمود. در اين حوزه اساتيد، دانشجويان و محققين مي توانند جهت ارتقاء سطح علمي از مجموعه علوم انساني كه شامل زيرشاخه هاي اخلاق، ادبيات و زبان ها، اقتصاد، تاريخ، تربيت بدني، جغرافيا، حسابداري، روانشناسي، علوم اجتماعي، علوم تربيتي، علوم سياسي، علم قرآن و حديث، فقه و حقوق، فلسفه و كلام، كتابداري و آرشيو نسخه پژوهي، مالي و مديريت مي باشد، استفاده نمايند. شايان ذكر است سامانه دانش گستر بركت از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در صورت تمايل در زمينه هاي علمي دعوت به همكاري مي نمايد.