مدل تركيبي مديريت دانش و اقتصاد مقاومتي: رويكردي مناسب براي مواجهه با بحران ها در جمهوري اسلامي ايران مطالعه‌ي موردي: بانك انصار

مدیریت بحران

دوره 5 - شماره 2

نوع مقاله: Original Article
چكيده: اقتصاد مقاومتي يكي از مهم‏ترين مسائل پيش روي كشور است كه در پي مقاوم ‏سازي، بحران ‏زدايي و ترميم ساختار ها و نهاد هاي فرسوده و ناكار آمد موجود اقتصادي كشور مطرح مي‏شود. يكي از عمده‏ ترين راهكار هاي تحقق اين اقتصاد عبور از اقتصاد وابسته به منابع اوليه و متكي بر فروش مواد خام است كه تنها از مسير دانش و تقويت و تحكيم پايه ‏هاي دانش در كشور محقق مي‏ شود. بنابراين حركت اساسي كشور به سوي دانشي شدن اقتصاد و اجراي صحيح مديريت دانش در سازمان‏ ها و نهاد ها، كشور را در تحقق اين امر ياري مي ‏رساند. در پژوهش حاضر تأثير فرايند هاي مديريت دانش بر اقتصاد مقاومتي در بانك انصار انجام گرفته و گردآوري داده‏ ها از طريق يك پرسشنامه ‏ي 34 سؤالي و بر مبناي پاسخ‏ هاي جمع‏ آوري شده از ميان 84 نفر از خبرگان و كاركنان آشنا با مباحث مديريت دانش و اقتصاد مقاومتي بانك انصار انجام شده و مدل ارائه گرديده با روش مدل‏يابي معادلات ساختاري (PLS) و با استفاده از نرم ‏افزار Smart PLS، آزمون شده و تفسير گرديده است. نتيجه‏ ي آزمون نشان مي ‏دهد كه در بانك انصار، مديريت دانش تأثير مثبت و معنا داري بر اقتصاد مقاومتي داشته و اين سازمان به نوعي با سرمايه‏ گذاري در بخش مديريت دانش مي‏تواند به‌ طور غير مستقيم كشور را در تحقق اقتصاد مقاومتي ياري رساند.
A model of knowledge management process impact on resistive economy in Islamic Republic of Iran (case study: Ansar Bank)
Article Type: Original Article
Abstract: One of the most important issues that the country is faced with, is resistive economic, which seeks retrofit and restoration of old and inefficient infrastructures and institutions of the country. One of the ways to achieve this plan, is to ignore the economy which is based on incomes of selling raw materials and natural resources. And this will be possible only through developing knowledge and technology. Thus, we need public attitude to knowledge based economy and implementation of knowledge management in our organizations. In this study, the effect of the knowledge management processes on resistive economy has been studied in Ansar Bank. Data were collected through a questionnaire with 34 questions which is asked among 84 experts and staff of Ansar bank  that were familiar with knowledge management and resistive economy. The model is presented by using structural equation modeling (PLS) and has been tested and interpreted by Smart PLS software. Test results show that knowledge management has a significant and positive impact on the resistive economy, and the Organization by investment in knowledge management can indirectly help the country achieves resistive economic.
قیمت : 20,000 ريال