بررسي تأثير نااطميناني تورم بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اقتصاد مالی و توسعه

دوره 11 - شماره 38

نوع مقاله: Original Article
چكيده: هدف تحقيق حاضر بررسي تأثير نااطميناني نرخ تورم بر ساختار سرمايه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدين منظور نمونه­ اي مشتمل بر ۱۸۶ شركت توليدي عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني ۱۳۹۲-۱۳۸۵ مورد بررسي قرار گرفت. از مدلGARCH نمايي (EGARCH) براي محاسبه نااطميناني نرخ تورم استفاده شد و جهت برآورد مدل اصلي، رگرسيون داده­ هاي تابلويي با اثرات ثابت مورد استفاده قرار گرفت. در اين تحقيق تأثير نااطميناني نرخ تورم بر ساختار سرمايه تمام شركت­هاي عضو نمونه آماري به صورت جداگانه و همزمان و در قالب يك رگرسيون مورد بررسي قرار گرفت.  نتايج حاصل از تخمين مدل نشان مي­دهد كه نااطميناني نرخ تورم بر ساختار سرمايه  ۵۵٪ از شركتهاي عضو نمونه تأثير منفي و بر  ساختار سرمايه ۴۱٪ از شركتهاي مورد بررسي تأثير مثبت دارد.