سرانجام سلطان جلال‎الدين خوارزمشاه

تاریخ و تمدن اسلامی

دوره 13 - شماره 25

نوع مقاله: Original Article
چكيده: جلال‎الدين خوارزمشاه، نماد مقاومت مسلمانان در سال‌هاي نخست حمله مغول، از چهره‌هاي شاخص تاريخ اسلام و ايران به شمار مي‌رود. گزارش‌هاي مورخان مسلمان از سرنوشت او نيز بسيار پرسش‌برانگيز است. روايت كشته شدن وى به دست اكراد، در سيرت جلال‌الدين مِنكُبِرنى (تأليف منشى او، نَسَوى) ‌كه شماري از پژوهشگران آن را، بى رعايت جوانب نقد تاريخي، به‌طور قطع پذيرفته‌اند، نيازمند بررسي بيشتر است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به اين پرسش‌ها است كه اين روايت و روايت‌هاي متأثر از آن چه اندازه به لحاظ نقد تاريخي معتبر است؟ و آيا روايات محتمل ديگري در اين زمينه وجود دارد؟ به نظر مي‌رسد كه نه تنها منبع خبر نَسَوى، بلكه با توجه به اوضاع آن روزگار روايات محتمل و بديل آن نيز از چشم پژوهشگران دور مانده باشد.
The End of Sultan Jalal al-din Life
Article Type: Original Article
Abstract: The fate of Sultan Jalal al-din khawrazmshah is a controversial event in Islamic Persian history. A narration of the fate of Jalal al-din that is accepted by some of the modern historian refers to the murder of Jalal al-din khawrazmshah by a Kurd. But it seems that this narration need to be criticized. In fact  there are some probable narrations on fate of Jalal al-din. So this article tries to answers these questions: can we historically accept the fate of Jalal al-din khawrazmshah? Which narration is historically reliable? It seems that the source of Nasawi’s report and also the other possibilities are ignored by the researchers.
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال