يأجوج و مأجوج: تحولاتِ شناختى مسلمانان درباره زيستگاه آنان تا دوره مغول

تاریخ و تمدن اسلامی

دوره 13 - شماره 25

نوع مقاله: Original Article
چكيده: داستان قوم يأجوج و مأجوج و خروج فرجامين و هولناك آنان، در سنت ديني اسلامي جايگاه ويژه­اي دارد، از اين­رو جغرافي­نويسان و مورخان مسلمان نيز تمايل داشتند كه مكان و موقعيت اين قوم را كه بر اساس روايت‌هاي ديني در بخشي از اين جهان مسكن دارند، به دست دهند. در اين ميان، متغير اوضاع و شرايط تاريخي در مكان­يابي يأجوج و مأجوج از اهميت بسيار برخوردار بود. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تاريخي-تحليلي و از طريق بازخواني و برآورد اطلاعات منابع پيش و پس از حمله­ مغول، نحوه­ تأثيرگذاري مؤلفه‌هاي تاريخي و فرهنگي دوره­ مغول بر پندار مسلمانان درباره­ موقعيت جغرافيايي يأجوج و مأجوج بررسى شده است. يافته­هاي تحقيق نشان مي­دهد كه هرچند اغلب منابع تا پيش از حمله­ مغول، مكان زندگي يأجوج و مأجوج را منطبق بر زيست‌بوم اصلي قوم مغول در نظر مي­گرفتند، در دوره­ پس از حمله­ مغول، به سبب افزايش دانش جغرافيايي مسلمانان، اين ­دو از هم تفكيك شدند و سرزمين يأجوج و مأجوج در مناطق دورتر و ناشناخته­ آن‌سوي زيست‌بوم مغولان مكان­يابي گرديد.
Gog and Magog: Muslim Perception of their Location until The Mongol Era
Article Type: Original Article
Abstract: The story of Gog and Magog and their final and dreadful exodos has a prominent aspect in the Islamic religious traditions. Thus, Muslim geographers and historians sought to locate their whereabouts, which according to religious narratives are to be found somewhere in this world. Meanwhile, the variable of historical situation and circumstances played a significant role in locating the whereabouts of the Gog and Magog. Using a historical analytical method and through a reexamination of the sources which related to before and after the Mongol invasion, the present paper studies the impact of  the Mongol invasion on the Muslim perception of the Gog and Magog's geographic location. Although most of the sources consider probable that the whereabouts of the Gog and Magog was in the lands of the Mongolian tribes, increasing the geographic knowledge of the Muslims after  Mongol invasion led them to distinguish between the two realms. Hence, the land of the Gog and Magog was located in lands far and beyond the lands of the Mongols.
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال