نقد و بررسي آراء تجديدنظرطلبانه پاتريشيا كرون در زمينه مطالعات اسلامى

تاریخ و تمدن اسلامی

دوره 13 - شماره 25

نوع مقاله: Original Article
چكيده: آراء تجديدنظرطلبانه پاتريشيا كرون تأثير ژرفي بر مطالعات اسلامي، به‌خصوص بررسي تاريخ صدر اسلام نهاده است. كرون با تأثيرپذيري از مطالعات انتقادي پيش از خود، ضمن تشكيك در اعتبار منابع سنتي اسلامي، درصدد بود تا مهم‌ترين مؤلفه‌هاي تاريخي اسلام مانند جمع قرآن، زندگي پيامبر(ص) و ارتباط اسلام با ساير اديان را در منابع خارج از چارچوب سنت اسلامي رديابي كند. اين مقاله مي‌كوشد ضمن نقد و بررسي منابع و روش كرون، ميزان وفاداري او به روش مطالعه انتقادي را بسنجد و نشان دهد كه كرون به‌رغم تشكيك در اعتبار تاريخي منابع اسلامي، خود در بررسي‌هايش از منابعي بهره برده است كه صحت، اصالت و اعتبار تاريخي روشني ندارند و در نتيجه نظريه‌هاي او صرفا گمانه‌زني‌هايي غيرقابل اثبات‌اند؛ اما توجه او به اين منابع، به غناي داده‌هاي مفيد درخصوص تاريخ صدر اسلام افزوده و چشم‌انداز تازه‌اي در مطالعات اسلامي فراهم آورده است.
A Critical Study on Patricia Crone’s Views as a Revisionist
Article Type: Original Article
Abstract: Patricia Crone’s views as a revisionist have profoundly influenced on Islamic studies, particularly on historical investigations of early Islam. Crone, influenced by the former critical studies, questioned the validity of traditional Islamic sources and sought to find the most important historical factors such as the collecting of Qur’an, Muhammad's life and the association of Islam with other religions based on non-Islamic tradition. Reviewing Crone’s sources and methods and inspecting her loyalty to the methods of critical study as well as the results of adopting this approach, shows that her reconstruction of the history of early Islam is based on sources and claims that their accuracy, originality and authenticity cannot be proven and therefore her views are historically in doubt.
Keyword:
قیمت : 20,000 ريال