بررسي پويايي اهرم مالي و ساختار سرمايه بهينه در سيستم بانكي ايران

توسعه مديريت پولي و بانكي

دوره 3 - شماره 7

نوع مقاله: Original Article
چكيده: يكي از محل‌هاي تامين‌مالي بنگاه‌ها، بانك‌ها هستند كه به‌عنوان واسطه‌گر وجوه در انتقال منابع از بخش مازاد و تخصيص آن به بخش مورد نياز، عمليات گردش نقدينگي در اقتصاد را انجام مي‌دهند. منابع قابل استقراض در سيستم بانكي از محل سپرده‌گيري و صاحبان سهام تامين مي‌شود كه بسته به سهم هر يك، ساختار منابع متنوعي را براي سيستم بانكي فراهم خواهد نمود. علاوه بر بحث ساختار سرمايه، تامين منابع براي بانك داراي هزينه است كه اثر آن در صورت‌هاي مالي و از جمله شاخص‌هاي اهرمي سيستم بانكي قابل رديابي و نظارت است. در اين مقاله به اين سوال پاسخ داده مي‌شود كه آيا پويايي اهرم مالي در ميان بانك‌هاي ايراني به خصوص در زمينه وضعيت نقدينگي متفاوت است؟ براي اين منظور با استفاده از داده‌هاي ۳۱ بانك ايراني براي دوره ۹ ساله از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ و با استفاده از نرم افزار STATA به بررسي موضوع پرداخته شده است. نتايج حاكي از آن است كه اهرم مالي رابطه مثبت و معناداري با اندازه بانك، نقدينگي بانك، نسبت ارزش دفتري سرمايه به كل دارايي و رابطه منفي و معناداري با نسبت سپرده به تسهيلات دارد. همچنين رابطه مثبت و معنادار بين اهرم مالي بانك با اهرم هدف و اهرم واقعي در بانك اثبات شد، اما رابطه معناداري بين اهرم مالي و شاخص نقدينگي كل كشور مشاهده نشد.
The dynamics of the banking system's financial leverage and capital structure optimization
3(7) : 29-50
Article Type: Original Article
Abstract: One of the areas of financing firms is banks that acting as brokers to transfer funds from the surplus cash and its allocation to the resources needed. The sources in the banking system gained from deposit and equity that the capital structure in bank depending on the share of each. Also, capital structure and supply sourse for bank have cost that effect it on financial statement and leverage index and they are controlled and monitored. This paper, we answer to question that are the dynamics of financial leverage among banks in Iran, especially in the context of the liquidity situation is different? We used 31 datas from Iranian bank for 1385 to 1393 with used software STATA and Minitab. The result shows financial leverage affected on size, liquidity, equity and deposit to loan. Also, financial leverage has positive relationship with target leverage and real leverage.
قیمت : 20,000 ريال