نقش واسطه اي سرمايه انساني در رابطه بين چابكي يادگيري با چابكي استراتژيك

توسعه مديريت پولي و بانكي

دوره 3 - شماره 7

نوع مقاله: Original Article
چكيده: در نوشتار حاضر نقش واسطه اي سرمايه انساني در رابطه بين چابكي يادگيري با چابكي استراتژيك مورد بررسي قرار گرفت. مشاركت كنندگان پژوهش شامل 110 كارمند شعب و مديريت شعب بانك حكمت ايرانيان بودند. به‌منظور اندازه گيري متغيرهاي پژوهش، پرسشنامه هاي چابكي استراتژيك (ماونگر، 2013)، چابكي يادگيري (برادفورد، 2015) و سرمايه انساني (نادري، 1390) مورد استفاده قرار گرفت. پايايي پرسشنامه ها با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ (چابكي استراتژيك «0/945»، سرمايه انساني «0/857» و چابكي يادگيري «0/917») ارزيابي شد. جهت بررسي روايي پرسشنامه ها از روايي محتوايي و نظر اساتيد دانشگاه بهره گرفته شد. با استفاده از رگرسيون چندگانه به شيوه ي متوالي هم‌زمان و با به‌كارگيري مراحل پيشنهادي بارون و كني (1986)، داده ها مورد تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد: 1) بين چابكي يادگيري، سرمايه انساني و چابكي استراتژيك رابطه ي مثبت و معناداري وجود دارد. 2) سرمايه انساني نقش واسطه اي بين چابكي يادگيري و چابكي استراتژيك دارد. نتيجه اينكه، با بهبود چابكي يادگيري كاركنان، سرمايه انساني آن‌ها افزايش و درنهايت چابكي استراتژيك سازمان توسعه پيدا مي كند.
The mediating role of human capital in the relationship between learning agility with strategic agility
3(7) : 79-94
Article Type: Original Article
Abstract: The main objective of this study is designing and explaining of strategic agility model in Hekmat Iranian Bank. This research used correlation method. Human capital, Learning agility and strategic agility instruments were executed on 110 bank members (from 1070 bank members) in the year 1394-95. The sampling method was random sampling. Analysis showed accepted reliability and validity for instruments. In order to analyze the data, descriptive statistics (mean, standard deviation and percent) and inferential statistics (kolmogorov-smirnov test, pearson coefficient of correlation and multiple regression) were used. The main findings are: 1) strategic agility status in hekmat iranian bank is lower than average. Learning agility status in hekmat iranian bank is at extent higher than average. Human capital status in hekmat iranian bank is at extent higher than average. 2) A positive relationship was found between general indicator of human capital, Learning agility and strategic agility of Hekmat Iranian Bank. 3) Human capital, was a mediator between Learning agility and strategic agility.
قیمت : 20,000 ريال