آسيب شناسي جذب منابع با استفاده از ديدگاه تامين رضايت مشتريان: مطالعه موردي شعب بانك انصار

توسعه مديريت پولي و بانكي

دوره 3 - شماره 7

نوع مقاله: Original Article
چكيده: بانك ها به عنوان يك نهاد مالي، نقشي اساسي در جمع آوري سرمايه هاي خرد مشتريان و اختصاص آنها به عنوان تسهيلات به مشتريان متقاضي را دارند. در اين فرآيند جمع آوري منابع يكي از الزامات اساسي بانك ها است كه از طريق شعب بانك انجام مي پذيرد. جذب منابع مشتريان در شعب از عوامل مختلفي تاثير مي پذيرد كه در اين پژوهش با تبيين عوامل عمومي موفقيت در جذب منابع، از طريق مدلي مدون و پايا، آسيب هاي موجو د در بانك انصار در اين امر شناسايي شد تا با ارائه خدمات مطلوب به مشتريان در جهت تامين رضايت آن ها، از خروج منابع و مواجهه با ريسك نقدينگي و مضرات آن جلوگيري به عمل آيد. روش پژوهش كاربردي توصيفي است و براي گردآوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده مي شود. اطلاعات مورد نياز پژوهش در دو مرحله و از ميان جامعه خبرگان بانك انصار و از طريق نمونه گيري طبقه اي و در دسترس انجام پذيرفت. با توجه به توسعه مدل تحقيق و تحليل نتايج آن مشخص شد بانك انصار در توسعه شايستگي هاي راهبردي خود ،نسبت به رقبا سرمايه گذاري نكرده است و در برخي عوامل همچون مكانيابي شعب داراي گلوگاه استراتژيك است.
Resource absorption pathology using the customer satisfaction perspective: a case study of Ansar bank branches
3(7) : 119-147
Article Type: Original Article
Abstract: play a vital role in collecting customers’ small capitals and allocating them as facilities to applicant customers. In this process, collection of resources is one of the basic bank requirements, which is carried out through the branches. The absorption of customer resources in the branches is influenced by a variety of factors which in this research, general success factors of resource adsorption, through a systematic and sustainable model, deficiencies in the Ansar Bank are identified in this regard, providing desired services to customers to ensure their satisfaction, to avoid resources exit and to encounter liquidity and its affects. The research method is descriptive- functional and the questionnaire is used to collect information. The information needed for the research was carried out in two stages from Ansar Bank experts’ community and by classified and available sampling. Considering the research model development and the results analysis, Ansar Bank has not invested in its strategic competency development than competitors, and in some factors, such as branches locating has strategic bottlenecks.
قیمت : 20,000 ريال