نقش سبك زندگي، سرمايه‌هاي روانشناختي و رفتارهاي خودمراقبتي در پيش‌بيني بهزيستي ذهني سالمندان ديابتي

روانشناسی سلامت

دوره 6 - شماره 23

نوع مقاله: Original Article
چكيده:
كلمات كليدي: