تحليل كار ويژه‌ها و نقش جغرافيايِ سياسي شهرهاي مرزي در رواج اقدامات تروريستي (مطالعه موردي: اقدامات تروريستي استان سيستان و بلوچستان)

پژوهشنامه مطالعات مرزی

دوره 5 - شماره 3

نوع مقاله: Case report
چكيده: زمينه و هدف: فضاي شهري از آنجا كه كانون تجمع و تمركز جمعيت و سرمايه است، همواره تجلي گاه قدرت سياسي و اجتماعي نيز بوده است. بدين سبب است كه جغرافياي سياسي شهر در مطالعات ژئوپليتيك، جغرافيايِ سياسي و مباحث امنيتي با رويكردهايِ متنوع و به‌صورت گسترده موردمطالعه و توجه قرارگرفته است. در مناطقي كه با بحران‌هايِ ژئوپليتيك ريشه‌دار مبتلا هستند، كار ويژه‌هاي جغرافيايِ سياسي شهرهاي مرزي پرشمار و از اهميت بالايي برخوردار است. نمود اين مدعا در بحرانِ برخاسته از كنش‌هاي تروريستي و نقش‌آفريني شهرهاي مرزيِ درعا، كوباني، موصل، شهرهاي مرزي يمن و حتي شهرهاي مرزي جمهوري اسلامي ايران، نمايان است. روش: اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي، درصدد پاسخگويي به اين مهم مي‌باشد كه جايگاه و كار ويژه‌هاي جغرافيايِ سياسي شهرهاي مرزي ايران بخصوص شهرهاي مرزي استان سيستان و بلوچستان در ساختِ جغرافياي بحران ملي به‌وسيله اقدامات تروريستي و اتصالِ آن به جغرافيايِ بحران ژئوپليتيكِ منطقه‌اي چگونه است؟ يا به عبارتي كدام موضوعات، محورها، كمربندها و دالان‌هاي فرهنگي، هويتي، اقتصادي، رفاهي و استراتژيك، جغرافياي سياسيِ شهرهاي مرزي استان سيستان و بلوچستان را، مكانِ هم پيوندي بحران‌هاي ملي با بحران‌هاي ژئوپليتيك قرار داده است؟ يافته ها و نتايج : يافته‌هاي پژوهش نشان از آن دارد كه بنا به دلايل مختلف، جغرافياي سياسي شهرهاي مرزي از طرفي واجد پتانسيل توليد و تعميق اقدامات تروريستي و بحران ملي بوده و از طرفي ديگر تحت شرايطِ خاص خود، بحران‌هاي ملي را با بحران‌هاي ژئوپليتيك منطقه‌اي پيوند مي‌دهند. چنين فرايندي بدان سبب است كه هرگونه ناآرامي و بحران سياسي، كه به دليل نقش‌آفريني و ماهيت خاص جغرافياي سياسي شهرهاي مرزي، به حساسيت‌هاي فرامرزي پيوند بخورد، منجر به تغيير در موازنه قدرت راهبردي بازيگران هم‌جوار شده و در قالب بحران ژئوپليتيك درخواهد آمد.
Analyzing Special Issues and the Role of the Political Geography of Border Cities in the Prevalence of Terrorist Acts (Case Study: Terrorist Measures in Sistan and Baluchestan Province)
5(3) : 85-126
Article Type: Case report
Abstract: Background and Objectives: Urban space has always been a manifestation of political and social power, since it is the center of concentration and concentration of population and capital. This is because the political geography of the city has been studied and studied in various geopolitical studies, political geography, and security issues with a wide range of approaches. In areas that are subject to rooted geopolitical crises, the work of the geopolitical regions of the border towns is numerous and of great importance. This claim is evident in the crisis caused by the terrorist acts and the role of the border towns of Daraa, Kobani, Mosul, Yemen's border towns and even the border towns of the Islamic Republic of Iran.Method: This descriptive-analytic method attempts to answer this issue. How is the position and work of the special geographic features of the border cities of Iran, especially the border towns of Sistan and Baluchestan Province, in building the geography of the national crisis by terrorist acts and connecting it to the geography of the regional geopolitical crisis? Is? Or, in other words, which subjects, axes, belts and cultural, identity, economic, welfare and strategic angles, political geography of the border towns of Sistan and Baluchestan, place the interconnectedness of national crises with geopolitical crises?Findings and results: The research findings show that for various reasons, the political geography of the border towns has the potential to produce and deepen terrorist acts and the national crisis, and on the other hand, under its own circumstances, the national crises with regional geopolitical crises Tie up. Such a process is due to the fact that any political unrest and political crisis, due to the role played by the specific nature of the geography of the border towns, would bind transboundary sensitivities, would lead to a shift in the balance of strategic power of the neighboring actors and will take the form of a geopolitical crisis.
Keyword: