تأثير آموزش‌هاي مرزي بر كيفيت كارايي و عملكرد كاركنان مرزباني ناجا

پژوهشنامه مطالعات مرزی

دوره 5 - شماره 3

نوع مقاله: Original Article
چكيده: زمينه و هدف: در حال حاضر آموزش كاركنان در همه سازمان‌ها و نهادها از جايگاه خاصي برخوردار بوده و آموزش‌هاي مرزي با توجه به نوع و ماهيت مأموريت‌هاي فرماندهي مرزباني ناجا از ويژگي‌هاي خاص علمي و مهارتي برخوردار مي‌باشد. همچنين آموزش‌هاي مهارتي كه توأم باتجربه و عمل مي‌باشد نقش به سزايي در تكميل فرايند يادگيري و موفقيت يگان‌هاي عملياتي بر عهده دارد، بر اين اساس هدف اين مطالعه بررسي تأثير آموزش‌هاي علمي و مهارتي بر كارايي كاركنان فرماندهي مرزباني ناجا مي‌باشد. روش: اين پژوهش توصيفي و از نوع زمينه‌يابي (پيمايشي) است. جامعه آماري را كليه كاركنان فرماندهي مرزباني ناجا تشكيل مي‌دهند كه تعداد 370 نفر از آن‌ها به‌عنوان حجم نمونه مكفي با استفاده از روش نمونه تصادفي – طبقه‌اي و فرمول كوكران انتخاب‌ شده‌اند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 30 سؤالي در سه دسته واكنش، يادگيري، رفتار (تغيير رفتار) است كه در طيف ليكرت 5 گزينه‌اي اندازه‌گيري شده است و داراي ضريب اعتبار 95% است. يافته‌ها و نتايج: به‌ منظور تجزيه‌ و تحليل داده‌هاي حاصله از پرسشنامه از مدل آماري t تك گروهي، t دو گروه مستقل و تحليل واريانس يك‌طرفه استفاده‌شده است و درنهايت تجزيه‌ و تحليل داده‌ها نشان داده است كه تأثير آموزش‌هاي دانشكده علوم و فنون مرز بر كارايي كاركنان بر اساس مدل كرك پاتريك در سطح بالاتر از حد متوسط بوده و از تأثير بالايي برخوردار است. يافته‌هاي پژوهشحاضر حاكي از آن است كه متصديان امر آموزش دانش مرزي بايد از پرداختن صرف به مباني نظري دروس پرهيز نموده و آموزش‌هاي خود را در محيط واقعي و مشابه مناطق عملياتي و محل‌هاي مأموريت اجرا نمايند اين امر از سويي الزامات و ساز و كارهاي خاص خود را مي‌خواهد و از سوي ديگر حمايت‌هاي همه‌جانبه مادي و معنوي و پشتيباني رده بهره‌بردار (فرماندهي مرزباني ناجا) را مي‌طلبد.
The Effect of Savage Training on Performance Quality and Performance of Navigational Staff
5(3) : 187-210
Article Type: Original Article
Abstract: Background and Aim: Nowadays, the training of staff in all organizations and institutions has a special place and border training, according to the nature and nature of the Navy Border Command, has special scientific and skill features. Also, experienced and experienced teaching staff plays a significant role in completing the learning process and success of operational units. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of scientific and skill training on the performance of Navajo Border Command staff.Method: This research is descriptive and survey type. The statistical population consists of all Naja Border Command staff members, 370 of whom were selected as the sample size using stratified random sampling method and Cochran formula. The tool used in this research is a researcher-made questionnaire consisting of 30 questions in three categories: Response, Learning, Behavior (Behavior Change), which is measured in Likert's 5th option and has a 95% credit factor.Findings and Results: To analyze the data obtained from the questionnaire, a t-test, single-group t-test, independent groups and one-way analysis of variance were used. Finally, data analysis has shown that the effect of education of faculty of science and technology on employees' performance based on the Kirk Patrick model It is above average and has a high impact.The findings of the present study suggest that border education training providers should avoid paying for the theoretical bases of the lessons and implement their training in the real environment, similar to the operational areas and mission locations, this requires some specific requirements and mechanisms. On the other hand, it requires comprehensive material and spiritual support and support for the operator category (NAJA Border Command).
Keyword: