شيوه مرتب سازي
نمايش نتيجه در هر صفحه
1

بررسي پاسخ ايمني بدنبال واكسيناسيون هپاتيت ب و اثر دوز بوستر در كادر درماني بيمارستان بوعلي سالهاي 83-81

نويسنده: اورنگ ايلامي
استاد راهنما: نيكدخت تقوي
استاد مشاور: محمود نبوي
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي بيماري هاي عفوني
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
كلمات كليدي: دوز بوستر، پاسخ ايمني، كادر پزشكي، واكسن هپاتيت B