رزومه پژوهشگران - اطلاعات عمومي

اطلاعات شخصی
پيمان اخوان
Peyman Akhavan
peyman_akv@yahoo.com
دكتري
صنايع
استاد
رييس انجمن علمي مديريت دانش ايران
اطلاعات پژوهشي
11
0 0 0