آینده پژوهی مدیریت

آینده پژوهی مدیریت

سردبير : دکتر ناصر میرسپاسی
ويراستار : دکتر نادرقلی قورچیان، دکتر ابوالحسن فقیهی، دکتر حسین وظیفه دوست، دکتر غلامعلی طبرسا، دکتر رضا نجف بیگی، دکتر محمد حقیقی، دکتر وحیدرضا میرابی، افسانه زمانی مقدم
وب سايت : http://jmfr.srbiau.ac.ir/
ISSN : 1605-2749
نشاني : تهران، ميدان پونك به سمت حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، دانشكده مديريت و اقتصاد، دفتر مجله، ايميل: jfmsrbian@yahoo.comا ، فكس:02144869667
شماره تماس : 44869667

ليست شمارگان