پژوهشنامه اقتصاد کسب و کار

پژوهشنامه اقتصاد کسب و کار

سردبير : تقی ترابی
ويراستار : دکتر محمد با منی مقدم، دکترمهدی صادقی شاهدانی، دکترجاوید بهرامی، تیمور رحمانی، دکتر کامبیز هژیر کیانی، دکتریگانه موسوی، دکتراصغر مشبکی
وب سايت : http://jebr.azad.ac.ir/
ISSN : 2008-8396
نشاني : تهران، خيابان شريعتي، پايين تر از حسينيه ارشاد،شماره 1051، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، دانشكده مديريت و حسابداري، ايميل: jebr@azad.ac.ir
شماره تماس : 021- 22882153 -22573232

ليست شمارگان