مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

سردبير : محسن نظری
ويراستار : علی اصغر انواری رستمی، حسین رحمان‌سرشت، سیدرضا سیدجوادین، عباس صدقی، عبدالحمید ابراهیمی، محمدرضا حمیدی‌زاده، سیدحمید خداداد حسینی، علی دیواندری
وب سايت : https://jibm.ut.ac.ir/
ISSN : ۲۰۰۸-۵۹۰۷
ISSN Online : ۲۴۲۳-۵۰۹۱
نشاني : jibm@ut.ac.ir
شماره تماس : 021-61117637

ليست شمارگان