مدیریت برند

مدیریت برند

سردبير : میراحمد امیرشاهی
ويراستار : محمد علی بابایی زکلیکی، معصومه حسین زاده شهری، منیژه حقیقی نسب، کامبیز حیدرزاده، رضا رسولی، آرش شاهین، اسدالله کردنائیج
وب سايت : http://bmr.alzahra.ac.ir/
ISSN : 3222-2345
ISSN Online : 2538-1482
شماره تماس : 021-88212578

ليست شمارگان