مدیریت توسعه و تحول

مدیریت توسعه و تحول

سردبير : دکتر سیدمهدی الوانی
ويراستار : دکتر سیدمهدی الوانی، دکتر مرتضی موسی خانی، دکتر ابوالحسن فقیهی، دکتر شمس السادات زاهدی، دکتر اکبر عالم تبریز، دکتر غلامرضا معمارزاده طهران، دکتر نسرین جزنی، دکتر احمد سرداری، دکتر مهدی مرتضوی، دکتر ناصر حمیدی، دکتر کامبیز حیدرزاده، دکتر محمد عطایی
وب سايت : http://www.jdem.ir/
شماره تماس : 33682983- 028

ليست شمارگان