مدیریت تولید و عملیات

مدیریت تولید و عملیات

سردبير : بهرام رنجبریان
ويراستار : محمد اقدسی، لعیا الفت، محمدصالح اولیاء، آرش شاهین، علی نقی مصلح شیرازی، سیما عجمی، سید محمدتقی فاطمی قمی، رضا برادران کاظم زاده، نظام الدین مهدوی امیری، منصور مومنی، غلامرضا نخعی زاده (آلمان)، دکتر محمدحسین یارمحمدیان، علی زینل همدانی، بهروز دری، احمد جعف
وب سايت : http://jpom.ui.ac.ir/
ISSN : 2251-6409
ISSN Online : 2423-6950
نشاني : اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان - ساختمان كتابخانه مركزي-اداره انتشارات - دفتر نشريه مديريت توليد و عمليات - كد پستي: 73441-81746
شماره تماس : 36699514 -031

ليست شمارگان