برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)

برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)

سردبير : یوسف قنبری
ويراستار : محمد حسين رامشت، حميدرضا وارثي، اسكندر صيدايي، مسعود تقوايي، اصغر ضرابي
وب سايت : http://sppl.ui.ac.ir/
ISSN : 2228-7485
ISSN Online : 2476-3357
نشاني : اصفهان، دانشگاه اصفهان، معاونت پژوهش و فناوري، اداره نشريات، كد پستي: 73441-81746، دورنگار: 03137932177، ايميل : Journals@res.ui.ac.ir , sppl@res.ui.ac.ir , ghanbari@geo.ui.ac.ir
شماره تماس : 031-37934335, 031-37933150

ليست شمارگان