سیاست دفاعی

سیاست دفاعی

سردبير : دکتر سید یحیی صفوی
ويراستار : دكتر علي اكبر احمديان، دكتر محمدحسين افشردي، دكتر همايون الهي، دكتر بهادر امينيان، دكتر حسين حسيني، دكتر حسين دهقان، دكتر ابراهيم متقي، دكتر محمدابراهيم سنجقي، دكتر سيديحيي صفوي، عليرضا فرشچي، دكتر جهانگير كرمي، دكتر منوچهر محمدي، دكتر پرويز ميرعباسي، دكتر سيدجلال دهقاني، دكتر حسين علايي
ISSN : 1025-5087
نشاني : دانشگاه جامع امام حسين(ع) مركز مطالعات دفاعي و امنيت ملي، ايميل: dp@ihu.ac.ir
شماره تماس : 021-73828270

ليست شمارگان