سیاستگذاری عمومی

سیاستگذاری عمومی

سردبير : دکتر کیومرث اشتریان
ويراستار : دكتر حسام الدين آشنا، دكتر كيومرث اشتريان، دكتر سليمان پاك سرشت، دكتر حميدرضا فرتوك زاده، دكتر سعيده لطفيان، دكتر عباس مصلي نژاد، دكتر حميدرضا ملك محمدي، دكتر عباس ملكي، دكتر فرشاد مؤمني، دكتر محمدرضا واعظ مهدوي، دكتر مجيد وحيد
وب سايت : https://jppolicy.ut.ac.ir/
ISSN : 2538-5577
ISSN Online : 2538-5089
نشاني : تهران، خیابان انقلاب اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی، پست الکترونیک: jppolicy@ut.ac.ir
شماره تماس : 09133232583

ليست شمارگان