پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان

پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان

سردبير : دکتر اقبال زارعی
ويراستار : دكتر عبدالرسول خيرانديش، دكتر اقبال زارعي، دكتر محمد باقر وثوقي، دكتر احمد نوحه گر، دكتر مصطفي ظهيري نيا، دكتر رضا احمدي كهنعلي، دكتر مصطفي صديقي، دكتر زهرا رياحي زمين، دكتر فرامرز خجسته، دكتر موسي جاودان، دكتر هدايت ... نيكخواه، دكتر بهنام قليچ خواني
وب سايت : http://rdch.ir
ISSN : 2476-7328
نشاني : بندرعباس، بلوار پاسداران، جنب موزه مردم شناسي، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان هرمزگان، دبيرخانه شوراي پژوهشي، دفتر پژوهش نامه فرهنگي هرمزگان، نمابر: 33554888 -076 ، كدپستي: 7913656839، ايميل: pajooheshnameh.mag@gmail.com
شماره تماس : 076-33550432-33

ليست شمارگان