روانشناسی خانواده

روانشناسی خانواده

سردبير : رضا خجسته مهر
ويراستار : شكوه نوابي نژاد، يوسفعلي عطاري، محمدعلي بشارت، رضا خجسته مهر، منيجه شهني ييلاق، فاطمه بهرامي، نجمه حميد، ناصر يوسفي
وب سايت : http://ijfp.ir/
ISSN : 2423-4060
نشاني : اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، طبقه سوم، دفتر مجله دوفصلنامه روانشناسي خانواده، دورنگار: 06133361636، ايميل:info@ijfp.ir
شماره تماس : 09160643808

ليست شمارگان