مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

سردبير : عباس عباس زاده
ISSN : 1605-8941
نشاني : تهران - خيابان وليعصر-نبش بزرگراه نيايش - دانشكده پرستاري و مامائي شهيد بهشتي ، faslnameh@sbmu.ac.ir
شماره تماس : 021-88655375

ليست شمارگان