مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

سردبير : دكتر محسن رضائيان
ويراستار : دكتر محمد زارع بيدكي
وب سايت : http://journal.rums.ac.ir
ISSN Online : 2008-7268
نشاني : رفسنجان، پرديس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني رفسنجان، دفتر ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه، دورنگار:31315132-034، پست الكترونيكي: journal@rums.ac.ir -rafsanjanmajaleh@gmail.com
شماره تماس : 034-31315132

ليست شمارگان