مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

سردبير : طاهره چنگيز
وب سايت : http://ijme.mui.ac.ir
ISSN : 1608-9359
ISSN Online : 1735-8892
نشاني : اصفهان، خيابان هزار جريب،دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، دفتر مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، صندوق پستي: 353-81745، كد پستي: 8174673461، دورنگار: 36692685-031، پست الكترونيكي: ijme@edc.mui.ac.ir
شماره تماس : 031-37923352

ليست شمارگان