مجله پژوهش پرستاري ايران

مجله پژوهش پرستاري ايران

سردبير : دكتر زهره پارسايكتا
وب سايت : http://ijnr.ir/
ISSN : 1735-7012
ISSN Online : 1735-9074
نشاني : تهران، ميدان توحيد، دانشكده پرستاري مامايي تهران، انجمن علمي پرستاري ايران، فصلنامه پژوهش پرستاري، صندوق پستي:398/14195، تلفكس: 66592535،آدرس الكترونيكي info@ijnr.ir
شماره تماس : 021-66592535

ليست شمارگان