فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم

فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم

سردبير : دكتر محمد حسن كريمي‌نژاد
ويراستار : دكتر حميدرضا قديمي
ISSN : 1728-6182
ISSN Online : 2382-9702
نشاني : مركز پاتولوژي و ژنتيك كريمي‌نژاد-نجم‌آبادي، ايران، تهران، شهرك قدس (غرب)، فاز 3، خيابان حسن سيف، كوچه چهارم، پلاك 1143، كد پستي: 1466713713، صندوق پستي: 154/ 14665، Email: mhkariminejad@yahoo.com
شماره تماس : 021-88076271, 88363955, 88079723, 5-88363952

ليست شمارگان