مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

مجله علمي تحقيقات نظام سلامت

سردبير : دكتر بيژن بينا
وب سايت : http://hsr.mui.ac.ir
ISSN : 1735-2363
نشاني : اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده بهداشت، دفتر مجله تحقيقات نظام سلامت، كدپستي 8174504500 ، دورنگار 36682509-031، پست الكترونيكي: jhsr@hlth.mui.ac.ir
شماره تماس : 031-37923203

ليست شمارگان