مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان

سردبير : دكتر عبدالرسول‌ سبحاني‌
وب سايت : http://journal.gums.ac.ir
ISSN : 2008-4048
ISSN Online : 2008-4056
نشاني : رشت، دانشگاه علوم پزشكي گيلان- معاونت تحقيقات و فناوري- دفتر مجله -كد پستي:93345-41938، medjour@gums.ac.ir
شماره تماس : 013-33362547

ليست شمارگان