مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

سردبير : دكتر محمدجعفر گلعلي پور
ISSN : 1562-4765
ISSN Online : 2008-4080
نشاني : گرگان ، كيلومتر ۲ جاده گرگان به ساري ، مجموعه آموزش عالي (شادروان فلسفي) دانشگاه علوم پزشكي گلستان ، معاونت تحقيقات و فناوري ، دفتر مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان ، كدپستي ۴۹۳۴۱۷۴۵۱۵ ، صندوق پستي دفتر مجله ۴۹۱۷۵۱۱۴۱; goums.journal@gmail.com ;gorganmedjour@goums.ac.ir
شماره تماس : 017-32425165

ليست شمارگان