مهندسی مکانیک امیرکبیر

مهندسی مکانیک امیرکبیر

سردبير : دکتر مجید صفاراول
ويراستار : دکتر امیر عبدالله، دکتر علی نوری بروجردی، دکتر مجید صفاراول، دکتر محمدحسین کریمیان، دکتر حمیدرضا اویسی، دکتر جواد اکبری، دکتر محمدرضا خدمتی، دکتر سیدعلی اکبر موسویان، دکتر محمود موسوی مشهدی، دکتر فرشاد کوثری، دکتر گودرز احمدی، دکتر مسعود کاویانی
وب سايت : http://mej.aut.ac.ir/
ISSN : 2008-6032
ISSN Online : 2476-3446
نشاني : تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، شماره 424، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صندوق پستی: 4413-15875 ، کدپستی: 15914، پست الکترونیکی: journal@aut.ac.ir
شماره تماس : 66491123-021 – 64542656-021

ليست شمارگان