مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال)

مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال)

سردبير : دکتر محمد علی گلعذار
ويراستار : دکتر پیروز پیروز ، دکتر کیوان رئیسی، دکتر علی زادهوش، دکتر حسین سرپولکی، دکتر سید عبدالکریم سجادی، دکتر مرتضی شمعانیان، دکتر مسعود صلواتی نیاسری، دکتر پرویز کاملی، دکتر اسکندر کشاورز علمداری، دکتر سعید کرباسی، دکتر بهزاد نیرومند
وب سايت : http://jame.iut.ac.ir/
ISSN : 1025- 2851
ISSN Online : 2423- 5733
نشاني : اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دفتر نشریات علمی، مجله مواد پیشرفته در مهندسی، کد پستی: 8415683111، نمابر: 33912626(031)، پست الکترونیکی: jame@of.iut.ac.ir
شماره تماس : 031-33912877

ليست شمارگان