علمی-پژوهشی نشریه معماری و شهرسازی آرمان­شهر

علمی-پژوهشی نشریه معماری و شهرسازی آرمان­شهر

سردبير : هانیه سادات باقریه حق ، سعیده دهقان جوزدانی
ويراستار : دكتر اردشير انجمني، دكتر مهيار عارفي، دكتر علي عسگري، دكتر محمد مهدي عزيزي، دكتر لورن بريدل ، دكتر عليرضا عيني فر ، دكتر اردشير فقري ، دكتر محسن فيضي ، دكتر علي غفاري ، دكتر هاشم هاشم نژاد ، دكتر اصغر محمدمرادي، دكتر فرشاد نوريان ، دكتر دِرا اُكتاي ، دكتر جهانشاه پاكزاد ، دكتر علي پارسا ، دكتر محمدرضا پورجعفر ، دكتر عباس رجبي فرد ، دكتر اسماعيل شيعه
ISSN : 2008-5079
نشاني : آدرس: تهران، انتهاي شمالي خيابان سردارجنگل، خيابان پنج تن، بلوار قدس، نبش كوچه سوم شرقي، پلاك 24، نشريه معماري و شهرسازي آرمانشهر - فكس: 44862134 - كدپستي: 1477613574، ايميل: info@armanshahrjournal.com
شماره تماس : 021-44862135

ليست شمارگان