هویت شهر

هویت شهر

سردبير : دکتر فرح حبیب
ويراستار : دکتر ایرج اعتصام، دکتر سید محسن حبیبی، دکتر بهناز امین زاده، دکتر اسفندیار زبر دست، دکتر محمد مهدی عزیزی، دکتر علی غفاری، دکتر محمد نقی زاده، دکتر هاشم هاشم نژاد
ISSN : 1735-9562
نشاني : تهران، پونك ، به سمت حصارك، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، جنب دانشكده فني و مهندسي، ساختمان ابن سينا ، طبقه چهارم بلوك شرقي ، دانشكده هنر و معماري - اتاق 428، ايميل: hoviatshahr@gmail.com

ليست شمارگان