فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات کاربردی خاک

فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات کاربردی خاک

سردبير : دکتر عباس صمدی
ويراستار : دکتر عباس صمدی دکتر ابراهیم سپهر، دکتر محمدرضا نیشابوری، دکتر حبیب خداوردیلو، دکتر ناصر علی اصغرزاده، دکتر محمد حاج عباسی، دکتر علی اصغر جعفرزاده، دکتر فایز رئیسی، علی اکبر صفری سنجانی، دکتر شاهین اوستان
وب سايت : http://asr.urmia.ac.ir
ISSN : 2423-7116
نشاني : پست الكترونيكي سردبير: a.samadi@urmia.ac.ir

ليست شمارگان