مجله تولید گیاهان زراعی 

مجله تولید گیاهان زراعی 

سردبير : دکتر سراله گالشی
ويراستار : دکتر افشین سلطانی، دکتر احمد ارزانی، دکتر قدرت اله فتحی، دکتر ناصر لطیفی، دکتر غلامعباس اکبری، دکتر بهنام کامکار، دکتر مصطفی آقایی سربرزه، دکتر سراله گالشی
وب سايت : http://ejcp.gau.ac.ir/
ISSN : 2008-739X
ISSN Online : 2008-7403

ليست شمارگان